Banner
ל"ז רידנרג דעלא ןגס לש ותחצנהל תולועפ

 םייקתה "הצופנ תשרטל תילארשיה הרבחה לש ימואלניבה סנכה" .1
6) .הז חטשב םלועב םיליבומה םירקוחהמ 30-כ תופתתשהב תליאב
הבש "תינשלופ היגולוידרק" אשונב דחוימ בשומ (2002 רבוטקואב
ןגס ונב לש ורכזל שדקוה .הצרמכו ר"ויכ רידנרג דוהא ר"ד שמיש
.17/7/2002-ב לאונמעב ברקב לפנש ,ל"ז רידנרג דעלא

image- ביבא-לת תטיסרבינואב ל"ז רידנרג דעלא ןגס ש"ע הגלמ תקנעה .2
,ןוסלרפ תחפשמ תמורת .זייו 'ס 'גרו'ג ש"ע םייחה יעדמל הטלוקפה
.30/1/2003 - ב םייקתה סקטה הילצרה

imageרידנרג דעלא ןגס ש"ע "2003 תינשלופ היגולוידרקב םיקפוא" סנכ .3
- טרופפר ךורב ש"ע האופרל הטלוקפב 11/2/2003 ב םייקתה .ל"ז
היגולוידרקב ןושאר סרפ קנעוה סנכה תרגסמב .(ם"במר ח"יב) הפיח
זכרממ סיירפ ריאמ ר"דל ל"ז רידנרג דעלא ןגס לש ש"ע תינשלופ
."תיטנג םיסדנוהמ םייטטניס ויב םילתש" ותדובע לע "למר"ה יאופר

 מ"עב תויאופר תוכרעמ יאופר דויצ - םרפואנ תרבחמ המורת .4
תלעופה ןולא תתומע .ל"ז רידנרג דעלא ןגס רכזל "ןולא" תתומעל
ץראב םייתרבח םירעפ םוצמצל השוע ןורשהו אבס רפכ יבשות תמזויב
.תוכומנ תוימונוקא ויצוס תובכש ברקב ךוניחה םודיק תועצמאב
םידלי תואיבמה תודחוימ הדובע תוטיש לע תססבתמ התומעה תוליעפ
םתלוכיבו ידומילה םבצמב יוניש ללוחל םחוכב ןימאהל רעונ ינבו
.ההובג הלכשהו תורגב תדועת רבעל םדקתהל

 רמ םרותה .ל"ז רידנרג דעלא ןגס רכזל "ןולא" תתומעל המורת .5
.יאופר דויצ "םרפואנ" תרבח ל"כנמ ,ןור לארשי

imageב םייקתהש םילשוריב הרבחה לעפמב "לונידמ" תרבח לש סנכ .6
"בל תאופר דומילל ןקתמ תשדקהל" סקט ךרענ סנכב .2/5/2003
ןואיזומב בצוי וקתמה .ל"ז רידנרג דעלא ןגס לש ורכז תחצנהל
.הפיחב עדמל ימואלה

 דיוויד ר"דמ המורת םילשורי רעיב ועטינ םיצע דחאו םירשע .7
לש ורכזל .ב"הרא יקוולימב ח"יבב תיגולוידרק 'חמ להנמ ןמרטוג
.ל"ז רידנרג דעלא ןגס

imageג"סשת באב 'טב םייקתהש ל"ז רידנרג דעלא ןגס תחצנהל עוריא .8
דומילל ןקתמ תסנכה סקט .ןימלעה תיבב הרכזאה סקט רחאל 7/8/2003
.עדמל ימואלה ןואיזומל - בלה תאופר

imageimage

imageסרפ קנעוה 24/2/2004 ב םייקתהש "םד ילכ תאופרב םיקפוא" סנכב .9
.רמש קיציאל ל"ז רידנרג דעלא ןגס םש לע תנייטצמה הדובעה

 םייחה יעדמל הטלוקפה ןקיד י"ע תונייטצה תגלמ תקנעה סקט .10
ירקחמה לולסמב םינייטצמ םידימלתל תינכתה שארו זולק לאוי 'פורפ
לת תטיסרבינואב 25/4/2004 'א םויב םייקתה איבל הרש 'פורפ
תמורת - םינייטצמ םיטנדוטס 3 ל הז סקטב וקנעוה תוגלמ 3 .ביבא
.הילצרה ,ןוסלרפ תחפשמ

imageהפיחב תילגרמ בוחרב דעלא םש לע םיקחשמ ןג .11

 -ב םייקתה םייחה יעדמל הטלוקפב תונייטצה תוגלימ תקנעה סקט .12
.ביבא לת תטיסרבינואב 27/3/2006

imageב םייקתהש . "2006 תיתוברעתה היגולוידרקב םיקפוא" סנכב .13
דעלא ןגס ש"ע ריעצה רקוחה סרפ קנעוה ם"במר ח"יבב 27/6/2006
תהק קחצי ר"דל ל"ז רידנרג

imageב םייקתהש . "2007 תיתוברעתה היגולוידרקב םיקפוא" סנכב .14
דעלא ןגס ש"ע ריעצה רקוחה סרפ קנעוה ם"במר ח"יבב 19/6/2007
יפסכ ןרוא ר"דל ל"ז רידנרג

  םייחה יעדמל הטלוקפב ןאקיד ינייטצמל תוגלימ תקנעה סקט .15
.ביבא לת תטיסרבינואב 11/7/2007 -ב םייקתה

image"דעלא תגולפ" םשב 2006 רבמבונב השדח הגולפ המק ןושחנ דודגב .16
החפשמה םע ףוצרו קודה רשקב םיאצמנ םילייחהו פ"מה

imageתאצוי ןונבל תמחלמ לש התליחתב 4-ה הנשה םוי 17/7/2006-ב .17
דעלא לש וירבח םע דחי החפשמה תרבחו תררחושמ הניצק להוי דרו
ם"במרב םיזפשואמה םיעוצפה םילייחה תא רקבל רואילו בדנימע
הקיתמ ירבדו בתכמ םהל םיקלחמו - דעלא לש ומשב הכימתו דודיעל

imageלארשי תורירגשב םייקתהש סקטב 22/4/2007 ןורכזה םוי ברע .18
ותדוד ןיטנא תנע דעלא לע תרפסמ ןוטגנישווב

imageתב י"ע התשענ ל"ז רידנרג דעלא "ילש רוביגה" אשונב הדובע .19
הירבח ינפב הגצוהו רקוב הדשמ 'ד התכ 10 --ה תב ראפ יש החפשמה
התכל